משחק תונוזלח תניפס באינטרנט

                                  Snail Boat קחשמ

תונוזלח תניפס (Snail Boat):

.ןוזליח תניפס לש ותיב תא ץימחה רבכו בר ןמז םלועב לייט ןטק לולבש .הרזח ךרד אצמת אל איה םא ,דואמ בר ןמז לוחזל הצלאנ איה לבא ,התיבה רוזחל ךרטצת א .רשפאה לככ קוחר תכלל תומדל רוזעל איה ךלש הרטמה .היצנגילטניאה תא רבחמ התא םא תאז תושעל השק אל הז .תונגוע תוריס וילאש ,ץע חזמ לע ענ בוב עגרכ .ךישמהל ךיא עדוי אל עילקה תאו רבשנ ףוציר ,ףוחל האיציה ינפל .יוצרה ןוויכל עונל תולקב הלוכי תומדה ,הריס תרזעב .תושעיהל לוכי הז ךיא לע בושחת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות