משחק באינטרנט

                                  Headball קחשמ

(Headball):

.תוטלחה תלבק לש תוריהמה תאו תולוכיה תא תוארהל ךירצ התא ,דירודכ הזה קחשמב .ןושאר טבמב הארנ הזש ומכ לק אל אוה שארה תא קחשל .םינבל םיננע םע הבוגו עקרקה תמוקמ םירטמוליק תואמ המכ לש קחרמב אצמנה ,רצ ליבשמ .העונתה ךלהמ תא תוריהמב ונשת לא ןכלו ,תונכוסמ תואצותב תוכורכ תויהל תולוכי סרוק .וישכע רשי וקב עונל לחתה .קפואה לש ינשה דצב רשא ,םויסה וקל עיגהל איה ךלש הרטמה .םודא תכלל ,רמגנ הזש עגרבו לוחכה רבה ינפ לע שארה תא לגלגל ,תישאר