משחק תוצחל תוקד שולש באינטרנט

                                  Three Minutes to Midnight קחשמ

תוצחל תוקד שולש (Three Minutes to Midnight):

.תיניערג המחלמ היהת אל תרחא ,ןתמו אשמה ןחלוש דיל תבשל ןוכנ הז היה יכ דע םח הכ .הזה םלועה לש קזח רבחתהלו תוצחל תוקד שולש ךותב רשכומ טמולפיד תויהל ,ןכבו .דיקפתה תוחפל אל הב קחשת התאו ם"ואה לש תיללכה הפיסאה תיינבב אוה תויעב ןורתפל ט .רהזיהל ,םהב ךומתל הנכומ םג איה הינטירב םע תיטנלטאה תירבה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות