משחק תיטיא העיסנ באינטרנט

                                  Slow Ride קחשמ

תיטיא העיסנ (Slow Ride):

.תורחתה יפתתשמל הכחמ שגרמ ץורמ .םיאנת אלל ןוחצינל ןודינ דחא קר לבא ,םיבכור העברא דירוי בכרומ לולסמ ,ליבקמבו ה .הלחתהה תא ריאשהלו ברקה ךותל רהממ התא ובש ,ךלש הרובחתה רחב .יברמה תויוריהמל תינוכמה תא רזפל םילוכיש םידחוימ תומוקמ שי שיבכה לש םיקלח לע ל .רבדה ותוא תא תושעל םילוכי םה יכ רוכזל לבא ,םיסונוב םהל תתל אל םיבירי ףורגא לו .תיטיא העיסנ קחשמב םיבירי לע רבגתהל לוכי התא דחא טקייבוא רסח אלו ףוסיא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות