משחק הנתמה​​ הקפסאה תרשרש באינטרנט

                                  Supply Chain Idle קחשמ

הנתמה​​ הקפסאה תרשרש (Supply Chain Idle):

.ךלש קסעה תא ןגראל לוכי התאו הנטק השורי ךל שי לייא​​ הקפסא תרשרש קחשמ יכ ךמצעל ר .םיאלקחה ידי לע וקפוסתש ןוזמ רוכמל םתטלחה .ריעה תובוחרב יולג היהי ךסמה לע התאש ינפל .תונחו םירצומ ןוסחאל םינסחמ המכ םהילע ביצהל לכות םילכ ילגרס תרזעב .רשפאה לככ בר חוור ךל ואיבי םהש ךכ ,תילמיטפוא הרוצב םתוא תונבל הסנ .םיחולשמ ליחתת םירצומ רובצל היהי הינמה תא האור התאש עגרב .ךלש תשרה תא ביחרהל לוכי התא ,חיוורמ התאש ףסכה םע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות