משחק תשר ישאר באינטרנט

                                  Net Heads קחשמ

תשר ישאר (Net Heads):

.םיקחשמה שרגמל וכלה םילודג םישאר םע םיקיחצמ םיאטרופס .וטנ שארב םיפוח ףערודכ קחשמל הכחמ התאש רמואש המ ,וטנ חותמל עצמאב ,לוח ילגרל תח .םיווש םה םייוכיסה לבא ,חצנל םיצור םלוכ ,םירידא םיפוצרפ םע ןקחש רובע פופ שרגמה .ינשה דגנ דחא םחליהלו רבח ןימזהל ףידע ,לק אל הז לבא ,תינמז וב טולשל לוכי התא .ASDW -ו םיציח ידי לע תעצבתמ הטילשה .הדשה לש דצה לע לפונ רודכה תא תתל אל איה המישמה .חצנל תונמדזהה תא ץימחהל אלו רהזיהל ,לאמש דצב ליחתי קחשמה .רבדה ותוא תא השעי אוה ,ביריה לש הדשל רודכה תא ליבוהלו ץופקל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות