משחק ריעז םיטאריפ דייצ באינטרנט

                                  Tiny Pirate Hunter קחשמ

ריעז םיטאריפ דייצ (Tiny Pirate Hunter):

.םיה תא דיחפהל היהי רשא ,טאריפ לש דיקפתה תא ומצע לע חקול התא ריעז טאריפ דייצ ק .ךלש תונמזהה לכ תא עצבמש תווצ היהת ךלש הדוקפה .גאוד אל התא םא ,תוריהמב ךתוא סורהל לוכי םיביוא לש תוניפסה רהזיהל לויטל תאצל .ןמז חקול רזוח ומכ ,תולגלג תחא הנועבו תעב רצייל םיחתותה תא קיודמב ןווכל תוסנל .רחסמה םייאה דחא לע בוט ריחמב הריכמו אשונ אוהש המ ידי לע חיוורהל לוכי התא ,תונ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות