Pieter Post  קחשמ

טסופ רטיפ (Pieter Post ):

.טסופ רטיפ לש רתויב בורקה ראודה דרשמב רווד רותב הדובע לביק רטיפ .עוסנל בייח אוה הילעש תיאשמ העיגה ,םיפסונ םיטירפו ןותיע ,תופטעמ ץיפהל ול רתוי .לעופב הגיהנ קיפסמ ול ןיא ,תוכזה תא לביק רטיפ תורמל ,תאז םע .הנוכמה תא ליעפהל רוודה תא דמלל איה ךלש המישמה .המידק קר ךישמהלו זגה תשווד תאו דמצמה תא טוחסל ,תומדה םע הגהה ירוחאמ תבשל .תולעמ םישיש תואמ שולש ךשמב םינוש םינוויכל שארה תא ךופהל אוה רקיעה ,שיבכה לע ת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות