משחק ריבא תמחלמ באינטרנט

                                  A Knight's War קחשמ

ריבא תמחלמ (A Knight's War):

.םהלש לגר עברא תוצלפמו ביואה ימחול דגנ סופא קבאמב קלח תחקל ךירצ התא ,ריבא לש ה .הלאשל ץוחמ טלחהב אוה ץוחבמ הרזעה תא יכ ,םחוכ לע קרו ךא ךמתסהל תופצל .םשגתהל קרב ןוחצינ תושעל ךל עייסיש יגטרטסא טבש לע בושחל ,ברקה תליחת ינפל .בורק ברק לש לייחה תא תגסל ףידע םיימדקה תוריקה לע .המחלמה תוחתפתהל רותפכה לע ץחל ,אבצ סרפתש עגרב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות