משחק Craig תואקתפרה ןודיח :לחנ לש באינטרנט

                                  Craig of the Creek: The Adventure Quiz קחשמ

Craig תואקתפרה ןודיח :לחנ לש (Craig of the Creek: The Adventure Quiz):

.םהיתואקתפרה לכ תא רכוזו רתוי בוט עדי ול שיש ,קירק ודידי םע חכוותה גיירק רענה .םהלש םייחה לע ךלש עדיה תא גיצת התא תינמז ובו ,תקולחמה תא חצנל ול רוזעל וכרטצי .אורקל ךרטצתש הלאש הארת ךסמה לע עיפותש ינפל .תובושת המכ ךל םינתונ ונא ,ןלהל .תחא הנוכנ תחא הבושת רוחבל ךילע ,םתוא ריכמ התא רשאכ .קחשמה תא ךישממ התא זא ,יוארכ ןותנ אוה םא .תילילשה האצותל ךלת הבושתה ,אל םא .האצותה גצותו ודבועי תובושתה ,קחשמה ףוסב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות