Jumping Jack קחשמ

ק' ג הציפק (Jumping Jack):

.ולש הכיסנה עיגהל ןכוסמ ביתנ רובעל ךירצ רשא ,וירמ םיחאה דחא אוה ק' ג .רוביגב עוגפל תולוכיש תונכס לש הסמ היהת וביבס .ךלש הרטמל עיגהל תולקב לוכי התא ,םילושכמ לע רבגתהל תונמוימ תוארהל ךלש םיידיב ה .ףיצרה לע תויהל לולסמה תא רופסל תוציפק ךלהמב ,םילולת םיקוצ לש רהזיה .ק' ג הציפק קחשמב ךרע ירקי םיסרפ לבקת ובש ,המרה הצקל רובעלו םתוא סיבהל ידכ הלע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות