משחק Xeerhino באינטרנט

                                  Xeerhino קחשמ

Xeerhino (Xeerhino):

.וב תורישי ףתתשהל התאו התאש ינפל תשרפנ Xeerhino לש יתימאה לכימה תייגטרטסא .ךתעד לוקיש יפ לע טלוש התא רשא ,לוחכ קנט ךתושרל .ןגומ רוזאל ךרד תצירפ עונמל איה ךלש המישמה תאו ,עגר לכב ךלש חטשל ץורפל וסני בי .םיניינבה רבעל ענו לובגה תא הצוח ימ לכ תא סיבהל ידכ קיודמ ןפואב קנט חדקאה ןמ ת