משחק לע ףורגא באינטרנט

                                  Super Punch קחשמ

לע ףורגא (Super Punch):

.קבאמב םיפתתשמה דחא גציית ובש ,ףורגאב הריחבה בוביסב ליחתמ .ךדגנ הריזל ואוביש םיביריה לכ תא סיבהל תוסנלו רוביג רוחבל .הבוט הכמו תושימג ךירצ ,םהלש םיביריה לע רבגתהל ידכ .םינמזה חול ינפל חצנלו תצחומ הכמ םע דדומתהל וא םיבוביס רתוי דמעמ קיזחהל איה ךל .לדגי תוכזל ךלש יוכיסה קזנ תוחפ לבקל לוכי התאש ךכ ,דגנ תפקתהל ןוכנה ןמזה תא רו .' ץנאפ רפוס קחשמב רתויב קזחה ביריה היהת התא דגנ רמגל עיגמ התא רשאכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות