משחק םיירהצה תחורא תשא באינטרנט

                                  Lunch Lady קחשמ

םיירהצה תחורא תשא (Lunch Lady):

.המייתסה הקספהה ינפל לוכאל ןמז םיצור םלוכ ,ןיד שער שי הקספה ךלהמב רפסה תיבב הפ .תורישה קפלד דיל השישק תרבג תדמוע םויה .תוחרצ ידימלת לש להק םע דדומתהל הל לק אל .םיררחושמ תויהל היושע איה ,תוקד שולשב םירקבמ הרשע שמשת אל איה םא .ידייל םיירהצ תחורא קחשמב המישמה םע דדומתהל תרבגל רוזעל .האחמהה תא רוקעל ידכ ףוסמה חול לע הנוכנה האצותה לש הריזגה תאו תורדוסמ תונמ לש .ךלש שארב םתוא םישלו תוחלצ תחתמ םירפסמה לע בורקמ לכתסת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות