משחק לוגע יצח באינטרנט

                                  Half-court Rounding קחשמ

לוגע יצח (Half-court Rounding):

.לסה ךותל םירודכ עיקבהל ןכומ טלתא תאו טפשמה בוביס יצח קחשמב ךל הכחמ לסרודכה שר .בזכאל םהל םורגל אל ,תקיודמ הקירז תארקל אופק להקה .ןובשחמ ץפקומ ןולחב הנוכנה הבושתה תא דילקהל םא ,לסל ךלי ןקחשה ,רודכה תא קיודמב .תואמ וא תוירישע ,תודיחי עיפומש רפסמה תא לגעל התאש הזו ךסמה לש ןוילעה קלחב רוח .הבזכא לש הקעז השוע אל ןכודה תאו ,רודכה תא עיקבהל תחטבומ לסרודכ ןקחש ,יוארכ תד .תודוקנב תוכזל ידכ יצחו הקד ךל שי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות