משחק באינטרנט

                                  Genius Boxing קחשמ

(Genius Boxing):

.ןוטוינ ,סטייג ליב ,ואלילג ,ןייטשנייא ,סרוגתיפ ,י'צניו הד ודרנואל ,סדמיכרא ,סו .יקפואה חולב הטמל תועיפומה תואמגודה תא תונוכנבו תוריהמב רותפל לוכי ךניא םא ךתו .רתוי וא תוחפ ,ןויווש :םירפסמה ןיב םיאתמה ןמיסה תא םישל ידי לע ןוכנ האוושמה תא .קבאמה תא ליחתהל ןכמ רחאלו ,יואר בירי רוחבל ,לכ םדוק לבא .ףורגיא ינואג ךלש ןוחצינב יולת הטלחהה לש תונוכנה תאו תוריהמה אוה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות