Super Brawl Summer קחשמ

ץיק הטטק רפוס (Super Brawl Summer):

.יפורט יא לע חונל עיגה היצמינא ינסיד םוקיה ןמ תונוש תויומד הברה .וב קלח תחקל וטילחה םהו םינפ לא םינפ דיה לע רינרוט היה ,ןמז ותואב .ץיק הטטק רפוס קחשמב םתיא הרבח השענ ונחנא .רינרוטב תופתתשמה תויומד הנגצות קחשמה תליחתב .םהמ דחא רוחבל ךילע היהי .רינרוטל רשי תכלל וא ,הז תא להנל ךיא דומלל ידכ ןומיאה תא רובעל לוכי התא ,הצור .ךלש ביריל יולג היהי ךסמה לע התאש ינפל .הצוחה ותוא ליפהלו וב תוכהל ךילע היהי .האבה רובעת ברק ודב חצינ רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות