משחק באינטרנט

                                  Make Nasi Lemak קחשמ

(Make Nasi Lemak):

.ךלש דסומל ידעלב ןפואב ךלי רשא ,המיעט תחלצ םע אובל ךירצ התא ,תוריכמהו םירקבמה .ירשפאה םדקהב הז לע עדימה תא ץיפהל תוסנלו Nasi Lemak תפומ ןוכתמ םע אב התא ,סוס .ירשפאה רתויב רצקה ןמזב תונטק תונמזה עצבמ התא םא בוט ךלי םיקסע .הנמה רובע םירמוחה תא רוחבל תוריהמבו רמייט לע לכתסת .תועט תושעל לוכי התא ובש ןוכתמה אל הז יכ ,תועטל וסנת לא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות