משחק הדימ הנק תצרה באינטרנט

                                  Scale Run קחשמ

הדימ הנק תצרה (Scale Run):

.םיטפשמ לש הרדס רובעל בייח אוה ,ותעפוהל רזחו וינפ תא דביא הזה ריעצה .ךובמ ץורל םלוס אוה הז רובע רתויב בוטה רבדה .םיאטח לע לומג לש ךילהתב וחתפתיש תומיוסמ תולוכי שי יר'גל .S רותפכ לע ץחלת םא רתוי םילודג םילדג המכ לודגל לוכי הז .םימעפ המכ W לע ץוחלל ידכ קיפסמ דמגל ךופהל .הנימיו הלאמש םיצחה תועצמאב םוקימ יפל רובע .חטש שקה - ץופקל ךירצ התא םא .בטיה ןמאתהל ךירצ התא ,םילושכמ רובעלו רדחל ץוחמ םיצר םתאש ינפל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות