משחק קלד ץורימ באינטרנט

                                  Fuel Race קחשמ

קלד ץורימ (Fuel Race):

.ירשפא הז לבא ,לק רבד תויהל לוכי אל קלד ליא ךופהל .חותיפה ךותל חטשה תא תתלו עקרק לש םנוד תואמ המכ הנידמהמ רכשומ התא .ןיערגה תונחתו זג תונחת ,ןמש תודסא תונבל תוריהמב םינכומ םירתאה לע .לועפל ליחתהלו תויהל הצור התא רשא ליא ,םלג רמוח לש םיוסמ גוס לע טילחהל .דוע חתפל םלוס יולימ קנט הפצ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות