משחק רטורט םיגד באינטרנט

                                  Fish Trotter קחשמ

רטורט םיגד (Fish Trotter):

.רחא והשימ לש חטשב לפטמ אל הז םא דואמ ער םייתסהל לוכי רטורט םיגד מ בהז גד לש ע .םיל הררחוש איהש דע הפי יח הלש ןודאה לש םוירווקאב היח איה הזה ןמזה לכ יכ איה ה .הז רובע םיינוציק םיאנתב דורשל שי הלימה לש ילולימה ןבומב םיגד וישכע .יח ןוזמל ךופהל הלוכי איה םרובעש ,םיפרוט םיגד םייח םיקמעמב .בצמהמ תאצל ןכסמה רוחבל ורזע .םיחוטב תומוקמב קר תוחשל .ןיעה ןמ םירתסומ םיפרוטה דע תיתחתל ותוא דירוהל ,השיגפל םיפרוט לש ףרוט םיחלוש ם

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות