משחק הנופא קרמ באינטרנט

                                  Pea Soup קחשמ

הנופא קרמ (Pea Soup):

.התוא ףוסאל ןמזה עיגהש דע תיאלקח הקלח לע םולשב התלע הקורי הנופא .תוינטק הנופא קרמ תא ףסואו תודשה לע רבכ ןייבמוק .קרמב והשימל עיגהל הצור אל אוהו בצמה לכ לש תומיענה רסוח תא ןיטולחל הניבמ תומדה .בהז ducats תרזעב ןייבמוק ליעפמ תא םלשל טילחה אוה ,ער לרוג עונמל ידכ .תועבטמ הברה חיוורהל הנופא הרזע .ילמיסקמה םיקילקה רפסמ תא קיפהל ךילע ובש לבגומ ןמז שי ךתושרל .הנופא ףסכ לש תמיוסמ תומכ איבי קילק לכ .ןמזה לע םילכתסמו תצרמנ העונתב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות