משחק תובהל תובהבהל באינטרנט

                                  Escaping Flames קחשמ

תובהל תובהבהל (Escaping Flames):

.יעקרק-תתה בויבב ןטק לותלתח רגס והשימ .ותוא אוצמל חילצה אל אוה לבא ,חטשה ינפ לא אצומ שפיחו ךלכולמה ןבאה ןורדסמ ךרואל .רתוי דוע ךובמה דודנל ךישממו חטשה ינפ לא עיגהל הווקתה תא דביא אל לותחה ,תאז םע .דואמ דחופמ היהו ,הריעבה לש קוחרה חירה תא שיגרה עתפל .תופיחדב הצוחנ ךתרזעש ךכ ,ןוכנה ןוויכב לועפל תומדל תרשפאמ הניא הקינאפ .וייח תא ליצהו םילושכמה לכ תא ףקוע ,האיציל רשי דליה תא חק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות