משחק תוטקר סוס באינטרנט

                                  Omnidirectional Rocket Horse קחשמ

תוטקר סוס (Omnidirectional Rocket Horse):

.ךילע בוהאה רבדה תא השוע תייה ובש תוורוא המכ שי יאלקח תויהל ךורא םולח ךל שי .יתימא יאווחל ךפה התא יכ ,וז תונמדזה ךל שי וישכע ,Omnidirectional Rocket Horse .לדגל לופיט תוריהזב ךירצ התא ורובעש ,םיסוס ינש דועב קר אוה ךתושרל .והשלכ סרפ לבקת ,םייח ילעבל סחיב ךלש תולועפה לכ רובע .הווחה לש שודיח עצבל דימ ,ףסכ לש תמיוסמ תומכ רובצל ךיא .הווחב םייחה ילעב רפסמ תא לידגהלו םימעפ רפסמ רשועה תא ליפכהל ךכ לכ רהמ ץחל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות