משחק רוטפאר באינטרנט

                                  Raptor Capcha קחשמ

רוטפאר (Raptor Capcha):

.ונדיע ינפל םינש ינוילימ המכ ינפל םייק היהש ,יביטימירפה םלועה תא ןחוב ןלייא ימ .Capcha רוטפאר םמויק לע תורישי תויאר אוצמל הסנמ אוהו בר ןמז ךשמב ויח םירואזוני .ומצע דמולמה אל וליפא ,הפיצ אל שיא ,שיבכה לע ול הרק המ .ריוצמ םיקיתע םישנא ידי לע עלס יבתכמ לע רואזונידה המ הזכ ,יחכונה ףרוט היה הז י .עסמל ומע חקל יר'גש ,המלצמה לע ספתית וז תיקנע היח .םיילגרה תא תחקל ךירצ התאו וניד רובע ברע תחורא תויהל הצור אל טלחהב ,ךרוצה יפל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות