משחק באינטרנט

                                  Baka-Pipes קחשמ

(Baka-Pipes):

.םיצירעמל הכחמ Baka-Pipes םשב שדח טמחש קחשמ .ץפנ תובוב לש ינומה תטלחומ תודגנתה קפסל לוכי התא ובש קשנכ ולעפי םייטמוטוא טמחש .חצנל ידכ היצנגילטניא רתוי רבחל ,ךל הבושח תיגטרטסא הנגה .קוריה הדשה לע הציחל ידי לע תויומדה תא םוקמב יאמצע ןפואב לוכי התא םג !חצנלו ךתעד לוקיש יפ לע םילייח רדגה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות