משחק באינטרנט

                                  1h Billard קחשמ

(1h Billard):

.דואמ דבוכמ םוקמב םקוממ םלואה זאמ דחוימב ,דראליב 1h ב תוברח תא תוצחל ךל םיעיצמ .םירודכה תא רובשל ךירצ התאו ךלש דיה תא םיאתהל ןכומ חונ זמר .ולש תועונתב יולת ותוא ךופהלו םידעצ המכ קוידב ביריה תא ףוקעל לוכי התא הליחתכלמ .וב תוריל זמר חולשל קר לוכי התא ,סיכה דיל םקוממ ,רודכ