משחק ףוריט לוברלור באינטרנט

                                  Rollerball Madness קחשמ

ףוריט לוברלור (Rollerball Madness):

.ףוריט לוברלור קחשל ליחתהל לוכי התא זא ,ךלש תוזירז םע ךמצע תא רישעהל הצור התא .יוארכ ףחד םא ,rebound לוכי אוה ונממש ,םיטירפ המכ היהת התאש ינפל .בהז תועבטמ ףוסאלו הדשה ביבס קורזל אוה ,ןכל .הפמה לש תווצקה לע םה יכ םיקוצה רהזיהל לבא .המושרה תא רובשלו רשפאה לככ בר ןמז דמעמ קיזחהל הסנ .הזה קחשמב םיישומיש םה יכ םירחא םיסונוב ףוסאל חכשת לא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות