משחק הפקתה הלועפ 10 ןב באינטרנט

                                  Ben 10 Action Attack קחשמ

הפקתה הלועפ 10 ןב (Ben 10 Action Attack):

.והשכיא םיבכועמ תויהל םירוציה זאו ,בברעתמ DNA -ה זאו ,שחרתהל תוכשמתמ תולקת ,ינ .תרפושמ הסרג ,קרב - רתויב םיזירזהו םיריהמה םירזייחה תא רחוב ןבו ףודהל ךירצ רוב .רידח יתלב טעמכ ,הלוחכ היגרנא לש רהוזב ףופא ,ולש ןבאה ןוירש .הלדג תוריהמהו רתוי םילודג וכפה היגרנאה ילגלג .םיעובק םיפיט ךירצ אוה ,יאמצע ןפואב לועפל לוכי אל רוביגה לבא .הלעמל םיעיפומה םילמסבו שיבכב הפצ .הפקתה 10 ןב הלועפב ביואה תא דימשהלו םילושכמ לע רבגתהל החלצהב תופקתהו םיכלהמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות