Ben 10 Dna Decode קחשמ

חנעפל DNA 10 ןב (Ben 10 Dna Decode):

.לשיפ ויה וכותל ןעטנ םירוציה לכ לש א"נדה תאו ןולשיכ היה ןב ,סקירטינמוא ב .תמדוקה ותעפוהל רזה תא ריזחהל ידכ ףוגה לש םימיוסמ םיקלח ףילחהל התאו ,דחא םתוא .ברקל תכלל ,עובק אוה רוביגה רשאכ .ליבשה הצקל עיגהל ונממ ענומ ,ביואה רבעל הרוי אוה ךכ ,רוביגה תא זיזהל .תיגול הבישח םג אלא ,תונמוימ קר אל ךרטצת קחשמב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות