משחק !ךלש יאה תריצי באינטרנט

                                  Create Your Own Island! קחשמ

!ךלש יאה תריצי (Create Your Own Island!):

.סונייקואב הנטק עקרק תסיפ תשכר התאו םשגתה ףוס ףוס ךלש םולחה .םירלוד הברה ךכ לכ אל עגרכ ךתושרל .הנטק הסנכה איבהל רבכ התא המדא לש עבורמ רטמ לכ יכ ,הזמ דחפת לא .יאל ףיסוהל ןתינש םילכה לגרסב םיפיעס שי .הרוחש המדאו ,קורי אשד ,לוח ושוריפ בוהצ .ךלש עקרקה עירפהל אל corsairs םיה יכ אדוולו קורי רבדמ הוונ רקיעב שמתשה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות