משחק חצחופמ באינטרנט

                                  Manspreader קחשמ

חצחופמ (Manspreader):

.שפוחב תוכזל ידכ תיבהמ חרב רדילפסנמ םשב רוחב .ינוריעה קראפב ןושארה הלילה תא תולבל טילחהו ידיתעה וירוגמ םוקמ םע ללכ שוחנ היה .םיצעה ןיב םקוממה ,ץע לספסמ ףוצח םדאה תא עיסהל וצר םהו תומדה לש ןויערה תא ובהא Mansprideru לספסה לע ומצע תא אצומ אוהש ירחא תוקד המכ קוידב ותוא ףוקתי רשא ,להק .תיתימא הנגה ןגראל ,ותוכז לע ןגהל ריעצל הרזע .ברקב חצנלו םתוא טועבל ,דלי לש ללחב ץורל םישנאל ונתת לא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות