משחק ברק םיקנט באינטרנט

                                   Tanks Battleground קחשמ

ברק םיקנט ( Tanks Battleground):

.ברק ברק םיקנט לש םיטלקמה ירוחאמ רתסומ קפואב ועיפויש ביואה יקנט לכ תא דימשהל ך .םידפורמ םידפורמ בכר ילכ םירפסנ הנוילעה הניפב לאמש דצב .ביואה רובע הלק הרטמ תויהל אל ידכ ,תודמע יוניש ,רבעה .תוריל ידכ קנט סורפל ךירצ אל התא זא ,תולעמ םינומשו האמ בבותסמ חדקאה םע לדגמה .ספי' צה ךותל ביואה תא קסרל ידכ הרילו ךלש הארמה תא עבצה .ודבאי ברקה תרחא ,ןמזה תלבגמ לע רומשל וסנ