Fruit Master קחשמ

תוריפ רטסאמ (Fruit Master):

.המיחל תויונמוא ןומיא ותוא ךפוה אוה ,םישנאה לכ ומכ חבטמב הליגרה הדובעה תא תושע .תוריפ קיקלח ןיכהל הרוה אוה תוריפ רטסאמ קחשמב םעפה .םהל םירגרג המכ ףיסוהל תוננב ,םיחופת ,םינומיל ,יוויק ,םיזופת :תוריפ לש ןווגמ ך .הדלפ יבכוכ רגשל ליחתה אוה ,ריוואב םיסט םה דועבו ,תוריפ תלסלס קרז לבא ,הברה די .יסיסע ירפה תא המכוחב חתנל בייח םהלש תודח תודח םיינרק .הז תא תושעל ךיא הארתו רבחתתש ןמזה עיגה ,וליבשב רדתסה אל והשמ לבא .הנותחתה תילאמשה הניפב ןקנקה תא אלמלו שרגמה לע םיטנמלאה לכב תעגל ירוס לש הסיטה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות