משחק לבז לש הנטק תונח באינטרנט

                                  Little Shop of Junk קחשמ

לבז לש הנטק תונח (Little Shop of Junk):

.םייאבצ םיסיסבמ םיחולשמ רדיסו קשנ לש הסמ שכר ,תוריש לש תובר םינש ךשמב ,רשא ,סו .ךלש קסעה תא השעת ,רבדמה עצמאב ךלש תונחה תחיתפ .םתוא אלמל ךרטצת התאו קשנ רובע תושירד לש ןווגמ שי ךלש תוחוקלה .תונקל םיצור םה המ ,קויד רתיל וא ,ןוצר היהי םהלש שארה לע םילוע םהש עגרב ,םינוק .הרוחסה תא lowers יכ ףונמ אוצמל לוכי התא םש ,ךלש ןסחמל תכלל זאו .ןוגה םוכס ךל םלשיש חוקלל םתוא תחקלו םתוא ףוסאל .ןטקי תונחה לש ןיטינומה תא בוזעי הנוקה ,בוכיע םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות