משחק לצב תעבט באינטרנט

                                  Onion Ring קחשמ

לצב תעבט (Onion Ring):

.וליחתי תואבה ומוסה תויורחת .תעבטה ןמ ךלש ביריה תא ףוחדל ליחתהלו הריזה תא ןזה .ביואה תא סיבהל יוכיס רתוי היהי אוהו לדוגב לידגהל דימ היהי רוביגה ,זרוא תחלצ ם .לצב לצב קחשמב ךליבשב ותוא םירה ביריה דע תודוקנה לכב הילא ץורל הארנ הזש עגרב ז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות