משחק רואה יללצ :םיללצ באינטרנט

                                  Shals: The Shadow Of The Light Seekers קחשמ

רואה יללצ :םיללצ (Shals: The Shadow Of The Light Seekers):

.הלש לצב טולשלו ןמזל ידכ הכורא היצטידמ תחלשנ קחשמה לש הרוביגה .ולש לצה היהי ינשהו ,תישארה תומדה לע טולשי דחא ובש ,םינקחש ינשל דעוימ רואה ישפ .ךפיהלו ךשוחה ךותל ךלוהו גפסנ אוה ,רואה דצה לע רודכ רחוב התא םא .ךסמה זכרמב אוה יכ הדימה הנק לכ תא אלמל ךרוצ שי חצנל ידכ .המרב םיעיפומה םירחא םיטירפ ףוסאל ךרוצ שי ,ףסונב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות