משחק Kaiju לושיב באינטרנט

                                  Kaiju Cooking קחשמ

Kaiju לושיב (Kaiju Cooking):


.םירוגמה רזגמב תיתימא המדא תדיער ןגראל ריעה קולב ךרד תכלל ךירצ שירכה ,לושיב תו .לושיבל םיביכרמ אוצמל לכות תומדה ,םהידצ לע הבוגל םיניינבה רחאל .ריעב תוינסרה תולועפ רצייל ליחתהלו וב לגלגתהל ,םיפרוטה דחא לכ רחב .המישמה תא עצבל ידכ תושעל ןתינש המ לכ דימשהל

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע