משחק Pit םחליהל באינטרנט

                                  Pit Fight קחשמ

Pit םחליהל (Pit Fight):

.םלועה יבחרב רדס רזחשל םיסנמ יוריירו דיסאק ,הרש ,רקיירבליו ססקונ .הלוכ המדאה ינפ לע םיחמשו םיכורא םייח יח ישונאה עזגהש םימלוח ה'רבחה .עשרה תוחוכ תא שפחל ךלהו תושונאה לכ לע חוכ ול שיש ,לפאה םוקיה לש טילשה תא סיבה .המודקה םירצמ תא ץוח יפלכ הריכזמה ,ןותחתה םלועה לא םתוא הליבוה ךרדה .ןוחצינה ףוס דע םחליהל וליחתתו שואייה שרעל םככרד תא ושעת דחי ,תורצמ ודחפת לא .קחשמב רתויב םיליעפה םימחולה תא השוע התאש םיוותה תא רוחבל ךירצ התא ,ברק ליחתהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות