משחק / תוומה קוניצ ינוא :ךותמ 3 הנומת באינטרנט

                                  Uni Power Dungeon of Death 3000 קחשמ

/ תוומה קוניצ ינוא :ךותמ 3 הנומת (Uni Power Dungeon of Death 3000):

.םיימוקמה םע דחי הנכשה הכלממה תא ותוסח תחת תחקל טילחה 3000 תוומ לש חוכ קוניצ י .םיסמה לכ תא לטבלו םדוקה טילשה לועמ ותוא ליצהל םעל חיטבה אוה .תוקידב לש הרדס רובעל בייח אוה ,ויתונויער תא םישגהל ידכ .רצק ןמז ךות דבעושמ תויהל בייח רשא ,קוניצה ךותל ולש םיצימאה םיריבאה תא חלש אוה .יעקרק-תתה ןיינבה לש ינמיה ףגאה לא םיכושחה תונורדסמב טטושל ךלהו ןרק-דחה ןמ סאל .תונכסה םע דדומתהל לוכי אל ומצע אוה ,היחה תא ליצהל ףוחד הז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות