משחק Resort ןולמ סרוק ףלוג הרקוי לש יפוג רמ באינטרנט

                                  Mr Guppy's Luxury Golf Course and Hotel Resort קחשמ

Resort ןולמ סרוק ףלוג הרקוי לש יפוג רמ (Mr Guppy's Luxury Golf Course and Hotel Resort):

.ולשמ קסע לעבו ינוכית םי שפונ רתאב יח יפו'ג רמ .הלודג הסנכה איבהל רתוי יחוור קסעה תא ךופהלו תוירחאה ןמ קלח לע חקיי ימ תצרמנ ר .רשוע תשיכרל תינכות חתפל ידכ דחי דובעלו יפוי לש תיקסעה היגטרטסאה רבוחמ לבק .ךלש קסעל רבחתהו הלועפל םתוא סינכה ,םישדח םינבמ הנב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות