Jetpack June And The Tower Of Power קחשמ

חוכה לדגמו ינוי קאפט'ג (Jetpack June And The Tower Of Power):

.עודי אל ןוויכב םלעיהל ולחה הרבחה יסכנש דע ,םידבוע רכשו הכ דע חתפתה הז ןייפמק .ךרע לעב עדימ םוש איבה אל ורכש ךלש תומדה םישלבה .חוכ לדגמו ינוי Jetpack לש תומיזמה תא רוקחל ידכ ךמצע תאו ךלש הטילש תחת בצמה תא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות