משחק סנ הווא לש רתויב םילפאה תודוסה באינטרנט

                                  Eva Ness' Darkest Secrets קחשמ

סנ הווא לש רתויב םילפאה תודוסה (Eva Ness' Darkest Secrets):

.סנ הווא לש רתויב םילפאה תודוסה לש תודגאה תכלממב תעסונ רבכ המשנהו ,דקפתמ ןיידע .רכוז אלו הרקש המ לכ תא החכש איהש ךכ הז תא תושעלו תואיצמל רוזחל התרזע תא הווש .תוצלפמ םע הלש קבאמל ףרטצה .רכומ אל דצב תורצ הברהל הפצמ קוניתה ,םידדצה לכמ .השק אל הז ךליבשב לבא ,הז לע surmountable תויהל לוכי אל יכ םילושכמ לע רבגתהל ה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות