משחק רהמל האפרמ באינטרנט

                                  Clinic Rush קחשמ

רהמל האפרמ (Clinic Rush):

.םימיענ אל םיעגר הברהו םישנא םע תרושקתב דימת הרושק האפרמב הדובעה .סקיניפב םקוממ רשא ,םישנ תאפרמ סמועה זכרמ לש םויקה תוכז לע םימחלנ תוחא להנמ רו .ישנה יפואל עגונה לכב םולשת אלל םיתוריש תקפסמ וז האפרמ .רתוימ רוגס היהי םילוחה תיב תרחא ,רשפאה לככ םיבר םילוח חולשל איה ךלש המישמה .ךדי לע שגומ תויהל םירקבמ ךושמלו ןורדסמה ךרואל רובעל .ןיינבל השילפ ינפמ םיניגפמה לע רומשל םג ומכ ,םיעוריאל הצקוהש ביצקתה ךותב תויהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות