משחק באינטרנט

                                  Evil Game Company קחשמ

(Evil Game Company):

.רהנ םורזל לוכי ףסכ ובש ,חילצמ קסע לש ןויערה תא תחתפמ איה .םתחוורב קר םיניינעתמ םהו ,םהל קרו ,קוח תוריינב קר ןיינעתמ הז דסומב רבח לכ .ההז ףסכ תצלפמל ךופהת ,םהלש ןכוסמה קחשמל ףרטצת םא .ןכודה לע ףסכה לודיג םיפוצש םישנא העבש שי םייקסעה םירדחה דחאב ,עגרכ .ןוהה תא לידגהל ידכ תויצלופינמה תא תושעל םהיניע תחת תורישי ךלש עטקה תא תושעל ך

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות