משחק רסקוב תא וכיה באינטרנט

                                  Beat Boxer קחשמ

רסקוב תא וכיה (Beat Boxer):

.ונמז לש רתויב םסרופמה יאטרופסה אוה רסקוב רסקוב רבכ ףורגאה תעבטב .וינפל עיפוהל וביריל ארוקו ברקב חצנל שוחנ אוה .ברקה ינפל ןמאתהל קר ךלש םירירשה תא חותמל הליחת ךילע ,ראופמ ברק וד קיזחהל ידכ .ינוימדה ביואה לש הימונגויזיפה לע תוקזח תופקתה לש הרדס וישכע תולבל .תולודג תופפכב קודיה ,םיפורגאה תא ןרמתל ידכ ,הטמל ,הלעמל ,הנימי ,הלאמש םיצחה ת .סונוב תודוקנ תחטבומ ךלש תומדה תוקיודמ תופקתה תלבקל .הלחתההמ ברק ודל סנכיהלו ביריה תא רגתאל ידכ ןצחלב שמתשהל ,חונל אל ,ןומיא רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות