משחק םיירהצ םיפרגאתמ באינטרנט

                                  Lunch Boxers קחשמ

םיירהצ םיפרגאתמ (Lunch Boxers):

.בוחרב בוחר ףורגיא רינרוטב קלח תחקל םימחולה דחאכ התא ובש ,םיירהצ םיפרגאתמ קחשמ .קזח םחול דגנ ברק ודב םש ךלזמ תא תוסנלו הריזל סנכיהל לוכי התא זאו ,ביריה תאו ך .ולש הפקתהה תא םוסחל וא קמחתהל תוסנל ,הכמ אוה רשאכ ביריה תא בורקמ תופצל ,םיקול .ךסמה לש ןוילעה קלחב םינמוסמ םה יכ םהייח תא תוארל ידכ ,םיבבס ינשב חצני ימ אוה .יתימא ףולא תויהלו לכ לע רבגתהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות