משחק העונת אלל באינטרנט

                                  Jamless קחשמ

העונת אלל (Jamless):

.םייחב ראשיי אוה םא המלש הצאל ךופהי אוהש ינפל רובעל בייח ךוראה היצולובאה ביתנ .ברע תחורא וא םיירהצ תחורא לוכאל ןכומ דימת רשא ,םיפרוט ינפמ ריתסהל יפוא הרזע .הדפרק לש ןושלה לע תויהל תועטב אל ידכ ,הבר תוריהזב ,םימה ינפ לא םק .Jamless םוקמב ותוא רובע הלא םיינוציק םיאנתב דורשל לוכי ןוטקנלפ ילואו םימה םרז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות