Pogrom קחשמ

םֹורגֹוּפ (Pogrom):

.םהיתב תא םקשל םיבשותה ולחה ,םורגופה זוחמה לש תוימורדה םירעב ךרענש יתביבס ןוסא .םמצעב דדומתהל ירשפא יתלב הז ,םורגופה ךלהמב םריעב ובשייתה רשא תובר תודלוח םע י .ןהשלכ תואצות בינה אל ימוקמה ינוטלשה ףוגה לע רוערע .ודבל םינכוסמ םייח ילעבב לפטל טילחה תיאשמה לש ץימאה גהנה זאו .וילגלגב םימסרכמה תא ץוחמל לחהו שיבכה לא עסנ ,ותינוכמ לש הגהה ירוחאמ דמענ אוה .המוצע תומכ ושרגתה רשא ,תודלוח לש סרהל ףרטצה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות