Alien Sports קחשמ

(Alien Sports):

.םהלש הטנלפה לע המאתה ןגראל וטילחה םג םה ,רז טרופס הרז היצזיליוויצב תושחרתמה ם .םירחא טרופס יקחשמו ףערודכ ,לגרודכ ישפוח ןפואב קחשל לוכי התא ובש ,קנע ןוידטציא .ןושארה קחשמה תא קיזחהל יאלמה םע ובשייתה לבקל םהל רוזעל ךירצ התא .ביריה לש הרטמה ךותל ותוא קורזלו רודכה יללכ לכ תא ותוא דמלל ,המ ןמז ךשמב ישיא .שרגמל ץוחמ ךמצע תא אוצמל תולקב התאו תא ךופהל לוכי הז ,חטשה ינפ לע דעצ תוריהזב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות